Archives de Catégorie: ARTICLES EN NÉERLANDAIS

BRUXELLES : DU NEUF POUR NOS BAUX.

SL:31 MAI 2018

Publicités

Le locamètre, wadesda ?

 

Capture d’écran 2018-03-14 à 19.41.32.png

 

 

 

Le locamètre, wadesda ?

 

Le concept :

Si tous les politiques posaient des actes (si minimes soient-ils) en faveur du droit à l’habitat, on pourrait raisonnablement conclure que le droit à l’habitat s’améliorerait dans notre pays.

Plus il y aura de politiques posant de tels actes, plus ce droit fondamental pour l’ensemble de nos concitoyens se concrétisera.

 

Notre organisation a donc décidé de demander aux politiques qui le souhaitent de, non seulement poser des actes en faveur du droit à l’habitat, mais de nous communiquer la teneur de ceux-ci afin que nous puissions les intégrer dans ce que nous appelons le « chaudron du locamètre », leur donner un maximum de publicité en vue d’informer leurs potentiels et futurs électeurs de l’intensité de l’engagement, en cette matière, des actions de leurs futurs candidats.

Afin de rendre accessible à tous cette information, nous allons créer un site internet composé de deux volets. Le premier que l’on nommera « le chaudron du locamètre », symbolisera l’ensemble des actes posés par les politiques participant à l’action. Le second contiendra les scores, les performances individuelles de chaque politique.

 

Tous les actes favorisant le droit à l’habitat n’ayant pas la même valeur, notre organisation et les militants qui participent activement à cette action détermineront le poids chiffré de chaque acte.

Dans ce cadre, déposer une proposition de loi en faveur du droit à l’habitat sera mieux coté que participer à une manifestation.

 

Que pouvez-vous faire à votre niveau pour participer à l’augmentation du bien-être locatif ?

La première chose est de rencontrer vos élus et/ou futurs candidats pour leur proposer de participer à notre action.

 

Ensuite, vous pouvez également les inviter à poser tel ou tel acte en faveur du droit à l’habitat en fonction notamment de ce qui vous tient particulièrement à cœur.

Par ces démarches, que nous pouvons qualifier de « collectivo-individuelles », nos responsables politiques seront poussés à s’activer très concrètement en faveur du droit à l’habitat.

Votre mobilisation et votre persévérance sont donc capitales dans la réussite de ce projet qui s’étendra sur deux ans puisque, à la fin des élections communales, nous continuerons le même combat dans le cadre des élections régionales du 26 mai 2019.

 

Afin de mettre au point avec vous notre stratégie et nos actions, j’ai le plaisir de vous

convier ce mercredi 28 mars à 18h00 au square Albert Ier, 23 1070 Anderlecht.

 

 

Je vous y attends très nombreux ! Merci d’avance !

 

 

Anderlecht, le 8 mars 2018

Pour le Syndicat des Locataires

José GARCIA

Secrétaire général

 

 

 

 

De Huurmeter, wadesda ?

 

Het concept :

Als alle politici zich zouden inzetten (hoe minimaal ook) voor het recht op wonen, kunnen we er redelijk van uitgaan dat het recht op wonen in ons land er beter zal van worden.

Hoe meer politieke verantwoordelijken daartoe handelingen stellen, hoe meer dit grondrecht voor al onze medeburgers concreter zal worden.

 

Onze organisatie heeft dus beslist om de politici (die het willen) te vragen handelingen voor het recht op wonen te stellen maar ook om ons de inhoud van deze handelingen te melden zodat we deze kunnen stoppen in wat we de « kookketel van de huurmeter » noemen. We geven die handelingen dan de maximale publiciteit om hun potentiële en toekomstige kiezers te informeren over de intensiteit van het engagement op dit gebied en over de acties van hun toekomstige kandidaten.

Om deze informatie voor iedereen toegankelijk te maken, zullen we een website opstarten bestaande uit twee luiken. Het eerste luik, namelijk « de kookketel van de huurmeter », symboliseert alle handelingen gesteld door de politici die met de actie meedoen. Het tweede luik bevat de scores, de individuele performances van elke politicus.

 

Alle handelingen voor het recht op wonen hebben niet dezelfde waarde, Onze organisatie en de militanten die actief aan deze actie deelnemen, zullen het gecijferde gewicht van elke handeling bepalen.

In dit kader heeft het indienen van een wetsvoorstel voor het recht op wonen meer gewicht dan het deelnemen aan een betoging.

 

Wat kunnen jullie doen om deel te nemen aan de verhoging van het huurwelzijn?

 

Eerst en vooral uw verkozenen en/of toekomstige kandidaten ontmoeten om hen te vragen of ze aan onze actie willen deelnemen.

 

Vervolgens kunnen jullie de politici aansporen om een bepaalde handeling voor het recht op wonen te stellen in functie van wat jullie nauw aan het hart ligt.

 

Door deze “collectieve en individuele” stappen te zetten, zullen onze politieke verantwoordelijken aangemoedigd worden om zich actief en concreet voor het recht op wonen in te zetten.

 

Uw mobilisatie en uw volharding zijn dus van essentieel belang voor het slagen van dit project dat twee jaar in beslag zal nemen, daar we na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, met deze actie tot aan de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 voortgaan.

 

Om onze strategie en onze acties met jullie te bespreken, nodig ik jullie

uit op de vergadering van woensdag 28 maart om 18u00, Albert

I-square 23 1070 Anderlecht.

 

Ik verwacht jullie heel talrijk ! Bedankt op voorhand !

José GARCIA

BRUSSELS PARLEMENT: DEGELIJKE EN BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDEREEN

BRUSSELS PARLEMENT: DEGELIJKE EN BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDEREEN

Waarom is dit belangrijk?

DE HUURPRIJZEN ZIJN TE HOOG IN VERHOUDING TOT DE INKOMENS VAN DE MENSEN EN DE KWALITEIT VAN DE HUURWONINGEN

Dames en Heren Parlementsleden,
De al meer dan twintig jaar durende problematiek van de huisvesting en de buitensporig hoge huurprijzen in Brussel is algemeen bekend en erkend. Niemand in ons Gewest zal ontkennen dat de huurprijzen in verhouding tot de inkomens voor de meeste Brusselaars onbetaalbaar zijn.
Na de laatste staatshervorming heeft ons Gewest de bevoegdheid om dit ernstig probleem aan te pakken. De regering heeft in dit kader een nieuwe ordonnantie opgesteld die de federale huurwetgeving moet vervangen. De verenigingen die zich voor het recht op wonen inzetten, hoopten dat de Brusselse gewestregering een ambitieuze hervorming van de federale huurwet zou bewerkstelligen, gelet op de consensus van ALLE politici om de huisvesting als belangrijk probleem voor de Brusselaars te erkennen.
Onze Brusselse regeringsverantwoordelijken stellen nu een mini‐hervorming voor die hooguit enkele kleine problemen zullen oplossen en aan de huidige huisvestingsproblematiek niets fundamenteel zullen veranderen.
Overtuigd dat alle parlementsleden, zowel van de regeringsmeerderheid als van de oppositie, de oplossing van de huisvestingsmoeilijkheden voor vele Brusselaars ter harte zullen nemen, vragen wij ondergetekenden dat ze volgende amendementen op de Ordonnantie van de regering zouden indienen. Ze zouden aldus kunnen tonen dat de behartiging van het algemeen belang voorrang heeft op het belang van een kleine minderheid van verhuurders die baat hebben bij een niet gereguleerde huurmarkt.

 • 1 De stapsgewijze invoering van een huurovereenkomst voor het leven, overeenkomstig het voorstel van de ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING

 

 • 2 De huurprijzen moeten overeenkomen met de werkelijke kwaliteit (staat van het goed, oppervlakte, …) en het het comfort van de huurwoningen. Een overgewaardeerde huurprijs moet in onderling overleg of via de Vrederechter naar beneden herzien worden.

 

 • 3 De algemene sanering van de huurwoningen zal niet gebeuren zonder een verplichte verhuurvergunning voor elke nieuwe verhuring. Met andere woorden, elke nieuwe verhuring moet voorafgegaan worden door een technisch onderzoek van de te huur gestelde woning. Deze woning zal slechts mogen verhuurd worden na de toekenning van een huurvergunning door de bevoegde gewestelijke Dienst. Zo niet zal de verhuurder de woning slechts kunnen verhuren na de werken voor het in overeenstemming brengen van de woning. De kosten voor het bekomen van de verhuurvergunning zijn ten laste van de verhuurder.

 

 • 4 De huurovereenkomsten van korte duur mogen niet door de nieuwe reglementering aangemoedigd worden. Hun basishuurprijzen liggen vast voor een periode van 9 jaar., ook bij verandering van huurder.

 

 • 5 Invoering op gemeentelijk niveau van paritaire huurcommissies voor geschillen over de huurprijs. In afwachting van deze invoering zal de Vrederechter bevoegd zijn op basis van de gewestelijke modelhuurovereenkomst.

 

 • 6 De gewestelijke huurovereenkomst bevat een dwingende clausule van verplicht overleg voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure.

 

TEKEN DEZE PETITIE

Dankjewel.
José GARCIA

 

PROJET D’ORDONNANCE BAIL D’HABITATION (RÉGION BRUXELLOISE)

 

NOUVEAU/NEW/NIEUW

 

 

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Projet d’ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation. 22 MARS 2017 

 

syndicat des locataires,huurdersbond,ontwerp van ordonnantie,projet d'ordonnance bail d'habitation,houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst

 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst

LETTRE À LA VILLE DE BRUXELLES

LETTRE .png

 

((( LIRE LA SUITE )))

 

Capture d’écran 2015-12-12 à 17.59.44.png

 ((( LEES MEER )))

 

 

REVUE DE PRESSE

PERSOVERZICHT 
 

 

TLB

LA CAPITALE


RTBF

7s7

L’AVENIR

brusselnieuws.be

Nomination d’un commissaire spécial auprès de COBRALO

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

2 AVRIL 2015. – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant nomination d’un commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), S.C.R.L.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l’article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l’article 8;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 19 juillet 2007, du 11 juillet 2013 et du 26 juillet 2013, titre IV, chapitre II, section 7, notamment les articles 78 et 79;
Considérant les décisions et notes d’information du conseil d’administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 février 2015 et du 23 mars 2015 ainsi que les éléments y annexés;
Considérant la décision du Gouvernement du 5 mars 2015;
Considérant le courrier du 18 mars 2015 transmis par la SISP COBRALO à la SLRB;
Que ce courrier confirme qu’il n’a pas été entièrement remédié aux carences constatées à ce jour notamment au niveau des procédure internes ;
Qu’en outre, bien qu’ils soient imputés pour partie à l’ancienne équipe dirigeante par la SISP, le courrier confirme un certain nombre de faits reprochés par l’autorité de tutelle;
Que par ailleurs, il subsiste de nombreuses zones d’ombre, notamment en ce qui concerne les motifs d’utilisation du Fonds Stevens et le respect des règles d’utilisation de ce Fonds ainsi que le respect des règles en matière de marchés publics;
Considérant qu’il convient, à fortiori dans le cadre de la fusion en cours, de garantir la mise en place des actes et procédures adéquats eu égard aux faits constatés;
Sur la proposition du Ministre chargé du Logement,
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, en application des articles 78 et 79 du Code Bruxellois du Logement, M. Michel Forges en qualité de commissaire spécial auprès de la société immobilière de service public « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), S.C.R.L., sise Avenue de la Gazelle 83, bte 15, 1180 Bruxelles.
Art. 2. Il charge le commissaire spécial :
– de se substituer dans la mesure de ses missions, sans préjudice de l’exercice par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale de ses pouvoirs de tutelle et de contrôle, aux organes de la société immobilière de service public « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), S.C.R.L., aux organes de la société visée à l’article premier, ceux-ci continuant à se réunir régulièrement afin d’assurer la transition à la fin de la mission du commissaire;
– de recueillir et transmettre à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, toutes informations ou observations nécessaires à l’exercice de son pouvoir de tutelle en ce compris les informations complémentaires relatives aux carences déjà relevées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
– d’examiner de manière étayée, les engagements pris par la société envers des tiers, notamment par rapport à l’objet social de la société et au regard des autorisations de tutelle nécessaires;
– s’assure du respect par la SISP de la légalité;
– de prendre ou faire prendre toutes mesures nécessaires pour remédier aux carences de gestion relevées notamment dans les rapports établis par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
– de mettre en place, après concertation avec les représentants de la future société immobilière de service public ABC, un management efficace adapté à la taille de la société et à la fusion en cours;
– d’établir, le cas échéant et après concertation avec les représentants de la future société immobilière de service public ABC, de nouvelles procédures internes et règles de fonctionnement permettant de garantir le respect des lois et règlements en vigueur;
– de s’assurer que les actes nécessaires à la finalisation de la procédure de fusion de la société immobilière de service public « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), S.C.R.L. soient posés;
Art. 3. Le commissaire spéciale est autorisé, si nécessaire et sous sa responsabilité, à effectuer une partie de sa mission avec l’assistance de tiers.
Art. 4. La mission du commissaire spécial aura une durée initiale de 3 mois, reconductible, prenant cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le commissaire spécial produira trimestriellement, à l’attention de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Ministre du Logement, un rapport relatif notamment à ses activités et à l’état d’avancement de sa mission.
Art. 6. La rémunération du commissaire spécial est fixée à un maximum de 40.000 euros bruts.
Le paiement se fera sur présentation d’une note de frais.
En cas de prolongation de la mission du commissaire, cette rémunération peut-être revue. Cette révision tiendra compte du montant initial et du délai de prolongation.
Celle-ci est supportée par la société immobilière de service public « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), S.C.R.L..
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication. Il cesse ses effets soixante jours après le terme de la mission du commissaire spécial.
Bruxelles, le 2 avril 2015.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
La Ministre du Logement,
de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie,
Mme C. FREMAULT

MONITEUR BELGE  

Publié le : 2015-05-11
Numac : 2015031228

 
 
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 april 2015
gepubliceerd op 11 mei 2015
bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031228
pub.
11/05/2015
prom.
02/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(…)
 

Numac : 2015031228

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

2 APRIL 2015. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een bijzonder commissaris bij de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Brabançonne du Logement (COBRALO), C.V.B.A.

De Brusselse Gewestelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en in het bijzonder artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en in het bijzonder artikel 8;

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huivestingscode zoals gewijzigd door de ordonnanties van 19 juli 2007, van 11 juli 2013 en van 26 juli 2013, titel IV, hoofdstuk II, afdeling 7, meer bepaald de artikelen 78 en 79;

Overwegende de beslissingen en informatienota’s van de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 23 februari 2015 en van 23 maart 2015 alsook de bijgevoegde elementen;

Overwegende de Regeringsbeslissing van 5 maart 2015;

Overwegende de brief van 18 maart 2015 gestuurd door de OVM COBRALO aan de BGHM;

Dat deze brief bevestigt dat er niet volledig aan de thans vastgestelde tekorten op het gebied van de interne procedures verholpen is;

Dat bovendien de brief een aantal feiten bevestigt, hoewel ze gedeeltelijk door de OVM aan het vorige leidende team geweten worden, die door de toezichthoudende instantie ten laste gelegd worden;

Dat er bovendien veel grijze gebieden zijn, met name wat de motieven betreft om het Stevensfonds te gebruiken en de naleving van de gebruiksregels van dit Fonds, alsook de naleving van de regels inzake overheidsopdrachten;

Overwegende dat, a fortiori in het kader van de lopende fusie, de totstandbrenging van adequate handelingen en procedures in verband met de vastgestelde feiten gegarandeerd moeten worden;

Op voordracht van de minister belast met Huisvesting, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt, in toepassing van de artikelen 78 en 79 van de Brusselse Huisvestingscode, de heer Michel Forges aan in de hoedanigheid van bijzonder commissaris van de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), C.V.B.A., gelegen op de Gazellelaan 83, bus 15, 1180 Brussel.

Art. 2.Ze belast de bijzondere commissaris : – zich in de mate van zijn opdrachten, onverminderd de uitoefening door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van zijn toezichts- en controlebevoegdheden, in de plaats van de organen van de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Branbançonne du Logement « (COBRALO), C.V.B.A. te stellen als bedoeld in artikel een, waarbij zij regelmatig blijven vergaderen om de transitie op het einde van de opdracht van de commissaris te garanderen; – alle informatie en opmerkingen in te zamelen en over te maken aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar toezichthoudende bevoegdheid, met inbegrip van de aanvullende informatie met betrekking tot de tekortkomingen die reeds door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij onthuld werden; – op onderbouwde wijze, de verbintenissen die door de maatschappij ten aanzien van derden genomen werden, te onderzoeken, met name in verband met het maatschappelijk doel van de onderneming en in verband met de noodzakelijke toezichtsvergunningen; – vergewist zich van de naleving door de OVM van de wettigheid; – alle nodige maatregelen te nemen of te laten nemen om aan de tekortkomingen in het beheer te verhelpen die met name aan het licht kwamen in de verslagen die door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij opgesteld werden; – na overleg met de vertegenwoordigers van de toekomstige openbare vastgoedmaatschappij ABC, een doeltreffend management tot stand te brengen dat aan de omvang van de maatschappij en de lopende fusie aangepast is; – in voorkomend geval en na overleg met de vertegenwoordigers van de toekomstige openbare vastgoedmaatschappij ABC, nieuwe interne procedures en werkingsregels op te stellen die toelaten de van kracht zijnde wetten en reglementen na te leven; – zich ervan te vergewissen dat de handelingen die nodig zijn om het fusieproces van de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO), C.V.B.A. af te ronden, gesteld zijn;

Art. 3.De bijzondere commissaris krijgt de toestemming om, indien noodzakelijk en onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn opdracht met de bijstand van derden uit te voeren.

Art. 4.De opdracht van bijzonder commissaris zal een oorspronkelijke duur van 3 maanden hebben, die terug verlengd kan worden, en die begint te lopen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5.De bijzondere commissaris zal driemaandelijks een verslag, gericht aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de minister van Huisvesting betreffende zijn activiteiten en de voortgang van zijn opdracht opstellen.

Art. 6.De bezoldiging van de bijzondere commissaris is vastgesteld op een maximum van 40.000 euro bruto.

De betaling gebeurt op voorlegging van een kostennota.

In geval van verlenging van de opdracht van de commissaris, kan deze bezoldiging herzien worden. Deze herziening zal met het oorspronkelijke bedrag en de termijn van verlenging rekening houden.

Deze wordt gedragen door de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Brabançonne du Logement » (COBRALO) C.V.B.A..

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie.

Zijn uitwerking eindigt zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzondere commissaris.

Brussel, 2 april 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT

 

JOURNÉE DE L’ÉNERGIE

JOURNEE_ENERGIE _ANDERLECHT_AFFICHE.png

JOURNEE ENERGIE _ANDERLECHT_AFFICHE.png

CPAS 1070 J E.png

HUURDERSBOND VOERT CAMPAGNE VOOR BETAALBARE HUURPRIJZEN

 

 

Huurdersbond voert campagne voor betaalbare huurprijzen

door © brusselnieuws.be
Brussel

De Huurdersbond heeft een kieslijst opgesteld voor de regionale verkiezingen van 25 mei. De bond zal niet echt deelnemen aan de verkiezingen, maar zal er wel voor campagne voeren. De bedoeling is om de politieke partijen te sensibiliseren voor de hoge huurprijzen in de hoofdstad.

De huurdersbond wil dat de huurders niet meer dan 30 procent van hun inkomen aan hun huur besteden.

De Virtus Electorum-lijst, de lijst van de Huurdersbond, telt momenteel 75 namen. De virtuele kandidaten zijn actief bij de bond, bij vakbonden of het in verenigingsleven. Mensen kunnen tot 25 mei op hen stemmen via de website virtuselectorum.be.

Tot dan zullen de kandidaten campagne voeren op markten en andere openbare plaatsen. Net als bij een echte campagne.

Virtus Electorum pleit in zijn programma voor betaalbare woningen voor alle Brusselaars. De huurprijs van een woning zou niet meer dan 30 procent van het inkomen van de huurder mogen bedragen. Vandaag kan dat voor de armere bevolking oplopen tot 60 procent.

De Huurdersbond wil daarom dat het Gewest de huurprijzen reguleert. Daarnaast wil de bond meer sociale woningen. Streefcijfer moet zijn 15 procent sociale woningen in Brussel.

De Huurdersbond pleit ook voor het bevriezen van de huurprijzen vanaf het begin van de nieuwe legislatuur. Op die manier wil de bond speculatie voorkomen naar aanleiding van de mogelijke regulering van de prijzen.

STEM VOOR HET RECHT OP HUISVESTING

 

STEM VOOR HET RECHT OP HUISVESTING

 

Iedere burger heeft het recht om toegang te hebben tot comfortabele en goedkope huisvesting !

Dit zijn onze eisen voor deze verkiezingen …

In de 19 gemeenten van het hoofdstedelijk gewest blijven de huurprijzen te hoog. Deze werkelijkheid verplicht duizenden gezinnen om woningen te huren die niet voldoen aan de grootte van het gezin, die in slechte staat en vaak te duur zijn. Veel mensen moeten tussen de 40 % en 60 % van hun inkomen aan de huur besteden. In die gevallen wordt het aandeel van de huur in de familiale uitgaven een te grote last !

Geconfronteerd met deze realiteit hebben wij besloten om de enige lijst voor te stellen voor de verkiezingen van 25 mei die als grootste bezorgdheid “het recht op huisvesting voor iedereen” heeft.

Om dit doel te bereiken willen wij tienduizenden handtekeningen binnenhalen en met deze enorme petitie druk zetten op de toekomstige regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen dat de nieuwe Brusselse autoriteiten e nodige maatregelen treffen om de huisvestings problemen snel op te lossen.

 

 1. Blokkeren van de huurprijzen

Wij willen dat de regering, vanaf het begin van de zittingsduur, een onmiddelijke maatregel treffen : de bevriezing van de huren om elke preventive speculatie van de eigenaars te vermijden ten opzichte van een huurprijs omkadering.

 

 1. De huurprijzen omkaderen en een huuruitkering te bieden.

Wij zijn van mening dat de huur niet hoger mag zijn dan 30 % van de gezininkomen. Voor de gezinnen met beperkte inkomen zijn wij van mening dat de huurprijs niet hoger dan 20 % van die inkomen mag zijn. Om dit te bereiken, moet de overheid onmiddellijk twee doeltreffende maatregelen nemen :

 

 1. De stijging van de huurprijzen beperken en verkeerde huurprijzen vermijden die niet in overeenstemming zijn met de kwaliteit van de huisvesting.

 2. Een generaliseerde huurtoelage opzetten die het verschil dekt tussen de huurprijs en het maximum van 30 % (of 20 % voor de armsten) van de inkomen van de huurder.

 

 1. Meer sociale woningen bouwen met een voorkeur voor sociale huisvesting. Iedere gemeente moet als doel minimal 15 % sociale woningen op haar grondgebied bereiken.

Woningen met zogenaamde “sociale doelstellingé moeten worden toegevoegd aan de 15 % en de plaats niet innemen van de sociale woningen.

 

Om deze bovengenoemde doelstellingen te verdedigen hebben wij een virtuele kieslijst ontworpen woorop U online kan stemmen. (http://www.virtuselectorum.be/).

Deze lijst wil “het recht op huisvesting voor iedereen” verdedigen en is georganiseerd zoals de officiele lijsten. Alle kandidaten zijn sterke voorstanders van het recht op een waardige huisvesting voor iedereen die door de grondwet gegarandeerd is.

Stemmen kan op de site van deze virtuele lijst door te klikken op de kandidaat van uw keuze.

Voor diegenen die niet kunnen stemmen via internet, zal een schriftelijke stemming gehouden worden.

Wij herinneren er U aan toe dat uw voor de hoofdlijst kan stemmen of voor een bepaalde kandidaat.

Het resultaat zal onvermijdelijk een belangrijke en onuitgegeven pijling zijn die op de beslissingen van de toekomstige regering invloed hebben.

Deze lijst kan U helpen om uw stem te nuanceren in functie van de candidate die U zal kiezen. Wij rekenen op uw talrijke stemmen.

 

VIRTUS ELECTORUM

FORUM LE DROIT À LA VILLE

FGTB1.png

FGTB2.png

FGTB 3.png

FGTB 4.png